O máster impártese na Escola de Enxeñería Industrial – Sede Campus que está dotada dunha importante infraestrutura e os recursos materiais necesarios para garantir o desenvolvemento dos ensinos e a adecuada realización de todas as actividades formativas.

Cabe destacar entre outros:

Para poder levar a cabo o programa formativo convenientemente, ao máster facilitaránselle os recursos e servizos que precise. Así, disponse de aulas equipadas con proxector de transparencias e conexión a Internet para as sesións maxistrais, aulas informáticas co software específico, laboratorios…

Poden consultarse con máis detalle os recursos materiais directamente relacionados co título neste informe.

En canto á accesibilidade as instalacións cumpren cos requisitos que marca a normativa vixente. Regularmente avalíase a accesibilidade dos mesmos para persoas discapacitadas e todos os anos revísanse e eméndanse as posibles incidencias respecto diso en colaboración coa Vicerreitororía correspondente e a Unidade Técnica da Universidade.

Por outra banda, existen una serie de rutinas orientadas a garantir o mantemento dos recursos materiais e servizos para que desempeñen de forma sostenida no tempo a función para a que están previstos. Con ese fin actúase en colaboración directa coa Unidade Técnica da Universidade de Vigo.

Información relativa a este punto pode consultarse na seguinte ligazón, correspondente ao Sistema de garantía de calidade, onde se atopan os procedementos de apoio (Documentos do SGIC da Escola de Enxeñaría Industrial).

A Escola tamén dispón de:

  • Sala de lectura
  • Aula de grao con capacidade para 60 persoas (con sistemas de proxección e megafonía)
  • Salón de Actos con capacidade para 350 persoas (con sistemas de proxección e megafonía)
  • Despachos, Sala de Xuntas, Delegación e secretaría de estudantes, Unidade de Posgrao, Conserxaría
  • Servizos de comedor, cafetaría e reprografía
  • Wifi