Curso académico 2023/2024

En xeral o método de avaliación preferido será a avaliación continua xunto coa realización de traballos de materia. Con todo, para o estudantado que non supere a avaliación continua e mesmo para subir nota, existe a posibilidade de realizar un exame de cada materia.

Como norma xeral, o exame ordinario de cada materia, en caso de ser necesario, realizarase o último día de clase planificado no calendario para a devandita materia. Excepcionalmente, o/a profesor/a responsable da materia poderá solicitar á coordinación do máster unha data alternativa, que será anunciada con antelación suficiente.

Exames finais

Materia Data
Modelado de sistemas mecánicos e industriais do deseño 27/06/2024 – 16:00 h
Análise elástica polo método dos elementos finitos 27/06/2024 – 16:00 h
Sensores e actuadores para maquinaria 27/06/2024 – 19:00 h
Programación avanzada de autómatas programables 28/06/2024 – 16:00 h
Introducción ao control de eixos 28/06/2024 – 17:30 h
Automatización de maquinaria 28/06/2024 – 19:00 h
Deseño de elementos mecánicos 04/07/2024 – 16:00 h
Análise plástica polo método dos elementos finitos 04/07/2024 – 17:30 h
Técnicas especiais de mallado 04/07/2024 – 19:00 h
Aplicacións avanzadas de lubricación e lubricantes 04/07/2024 – 19:00 h
Simulación de sistemas mecatrónicos 05/07/2024 – 16:00 h
Simulación dinámica MBS de sistemas 05/07/2024 – 17.30 h
Enxeñería de control aplicada Non se imparte no curso 2023/2024
Comunicacións industriais 05/07/2024 – 19.00 h
Programación de sistemas embebidos 05/07/2024 – 19.00 h
Enxeñería de Sistemas para desenvolvemento de maquinaria 11/07/2024 – 16.00 h
Seguridade nas máquinas 11/07/2024 – 17.30 h
Sistemas robotizados 11/07/2024 – 19.00 h
Maquinaria intelixente: concepto e-machine Non se imparte no curso 2023/2024
Control multieixo sincronizado 11/07/2024 – 19.00 h
Deseño de superficies asistido por computador 12/07/2024 – 16.00 h
Técnicas de análise para a aplicación en máquinas e optimización de sistemas mecatrónicos 12/07/2024 – 16.00 h
Electrónica de potencia para maquinaria 12/07/2024 – 17.30 h
Aplicación dos microcontroladores e Dispositivos Lóxicos Programables en Mecatrónica 12/07/2024 – 17.30 h
Xestión do ciclo de vida do produto: PLM/PDM 12/07/2024 – 19.00 h
Selección de materiais para maquinaria 12/07/2024 – 19.00 h


Consulta as aulas de exame na listaxe de exames finais.