A transferencia e recoñecemento de créditos farase conforme ao previsto no artigo 10 do RD 822/2021, de 28 de setembro, segundo o cal “Las universidades aprobarán normativas específicas para regular estos procedimientos (de reconocimiento y transferencia de créditos académicos) conforme a lo dispuesto en el presente real decreto”.

Segundo o indicado na Normativa de transferencia e recoñecemento de créditos da UVigo, a Comisión Académica do Máster será o órgano encargado de valorar, a petición da persoa interesada, o recoñecemento de créditos cursados noutros plans de estudo, tendo en conta a adecuación entre as competencias e os coñecementos asociados ás materias cursadas polo estudante e os previstos no plan de estudos que se propón, ou ben que teñan carácter transversal. De acordo coa citada normativa, todos os créditos obtidos polo estudante cursando este máster, así como os transferidos, serán incluidos no seu expediente académico e reflexados no Suplemento Europeo ao Título.