Réxese pola Normativa de permanencia e progreso do estudantado das titulacións oficiais de grao e máster universitarios da Universidade de Vigo.

Esta resolución foi aprobada polo Consello Social o 12 de xuño de 2017 e publicada no Diario Oficial de Galicia do 30 de xuño.

A normativa de permanencia non é una norma pechada, senón que se vai adaptando ás necesidades e normas do momento. A súa actualización non depende dos responsables do título.