Inicio

Campus Remoto

Campus Remoto é o novo servizo que centraliza nun único punto as diversas ferramentas de teledocencia da Universidade de Vigo: FaiTIC, Aulas virtuais “en directo” e Foro do profesorado.
 

Máster Universitario en Mecatrónica

A mecatrónica é unha rama da enxeñaría que se caracteriza pola “integración sinérxica da enxeñaría mecánica coa electrónica e o control intelixente por computador no deseño e fabricación de equipos e procesos industriais.”

Mecatrónica debe considerarse sinónimo de integración: a fusión de mecánica, electrónica, control e computadores -por citar as disciplinas máis relevantes- só pode acadar a funcionalidade desexada a través dun proceso de integración sistémica de todas elas.

 

Avisos

Todos os avisos

O máster está dirixido a estudantado con formación no ámbito da Enxeñaría Industrial, interesados en profundar, actualizar e completar o seu coñecemento con obxecto de formarse como profesionais capacitados para abordar o deseño integral de maquinaria automatizada e sistemas e equipos “intelixentes”.

A titulación obtida non habilita para o desempeño de profesión regulada.

É un título oficial de máster cuxo plan de estudos obtivo a verificación por parte do Consello de Universidades, previo informe positivo da Axencia Nacional de Avaliación da Calidade e Acreditación (ANECA).

Consulta o plan de estudos

Díptico da titulación